algemenevoorwaarden-leeuwendans

Pack Mee Pai (白眉派) & Tai Chi Vereniging Nijmegen
info@packmeepai.nl
Kvk: 63478021
 

Voorwaarden

 

1. Definities

De Vereniging: Een gezelschap of groep personen verantwoordelijk voor het leveren van een optreden die worden vertegenwoordigd door Pack Mee Pai Kung Fu & Tai Chi Verenging Nijmegen.

Overeenkomst: De (schriftelijke) overeenkomst tussen De Vereniging en de Opdrachtgever ten aanzien van een gereserveerd optreden.

Opdrachtgever: Degene die een opdracht voor het inhuren van De Vereniging verstrekt of wenst te verstrekken ten aanzien van een Optreden.

Optreden: Een evenement, programma, opname, bijeenkomst of anderszins waarvoor de Opdrachtgever De Vereniging wenst in te huren, of heeft ingehuurd en waarvoor De Vereniging en Opdrachtgever een Overeenkomst hebben gesloten.

 

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing op elke aanbieding van De Vereniging op elke rechtsbetrekking tussen Opdrachtgever en De Vereniging.

2.2 De toepasselijkheid van door Opdrachtgever gebruikte algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk door De Vereniging van de hand gewezen.

2.3 Van deze algemene voorwaarden kan slechts door schriftelijke overeenkomst tussen De Vereniging, en Opdrachtgever worden afgeweken.

 

3. Specifieke bepalingen met betrekking tot een Optreden

3.1 De Opdrachtgever is bekend en akkoord met het feit dat, hoewel de vorm van het Optreden in goed overleg met De Vereniging door de Opdrachtgever wordt bepaald, De Vereniging volledig onafhankelijk is in de wijze van uitvoering van het Optreden en dat De Vereniging over zijn inhoudelijke bijdrage zelf de eindzeggenschap heeft.

3.2 De vooraf besproken en schriftelijk overeengekomen vastgelegde tijdstip en tijdsduur van een Optreden is bindend. Wanneer de Opdrachtgever tijdens de uitvoering van het Optreden een verzoek doet het overeengekomen eindtijdstip te verschuiven, is De Vereniging, gerechtigd het verzoek te weigeren of het als meerwerk te accepteren. Het uiteindelijke tijdstip van het eindigen van het Optreden is bindend als basis voor de berekening van het meerwerk.

3.3 Wij kunnen speciale wensen of verzoeken verwerken in de routine, zoals extra interacties met een belangrijk persoon, maar deze moeten tijdig, vooraf worden doorgegeven. De Vereniging behoudt de keuze om deze te weigeren.

 

4. Publiciteit

4.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van De Vereniging, geluidsdragers, affiches, foto’s en/of andere artikelen, waarbij de naam en/of beeltenis van De Vereniging worden gebruikt, voor of tijdens of direct na het Optreden te verkopen.

4.2 Indien Opdrachtgever de naam en/of beeltenis van De Vereniging in publiciteitsmateriaal dan wel uitnodigingen m.b.t. het event wenst te gebruiken, dan zal het publiciteitsmateriaal of de uitnodiging zelf, alsmede de wijze waarop of dan wel de voorwaarden waaronder dit gebeurt, vooraf moeten worden overeengekomen.

 

5. Meerwerk

5.1 Onder Meerwerk wordt verstaan: alle werkzaamheden die niet in schriftelijk zijn overeengekomen dan wel waar vooraf geen schriftelijke toestemming voor is verleend door De Vereniging (al dan niet onder bepaalde voorwaarden) en die door Opdrachtgever in aanvulling daarop worden verlangd van De Vereniging.

5.2 De Vereniging is te allen tijde gerechtigd om Meerwerk te weigeren, of indien De Vereniging deze accepteert, in rekening te brengen aan Opdrachtgever, op basis van de reeds overeengekomen tarieven.

5.3 Enige extra kosten die De Vereniging moet maken vanwege een nalaten of handelen van Opdrachtgever doordat De Vereniging de overeenkomst niet of niet op de overeengekomen wijze kan uitvoeren, zullen worden gedragen door Opdrachtgever.

 

 

6. Annulering

6.1 Indien een Opdrachtgever een Optreden wilt annuleren, dient hij dit minsten een week (5 werkdagen) van te voren te doen. Indien dit niet het geval is, kan De Vereniging tot een maximaal van 20% van de overeengekomen kosten in rekening brengen.

6.2 De Vereniging behoudt het recht een Optreden te annuleren of te verschuiven mits niet kan voldaan worden aan de wensen van de Opdrachtnemer.

 

7. Overmacht

7.1 Indien behoorlijke en/of tijdige nakoming door een van de partijen van de Overeenkomst ten gevolge van een of meer omstandigheden, die niet voor rekening van die partij komen, geheel of gedeeltelijk blijvend onmogelijk is, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst te beëindigen, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

7.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaronder in de relevante regelgeving en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop een partij geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor een partij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Omstandigheden die in ieder geval niet voor rekening van De Vereniging komen zijn: ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van leden van De Vereniging, werkstaking. Onder overmacht valt in ieder geval niet, niet-nakoming van verplichtingen van derde waarmee Opdrachtgever een overeenkomst heeft gesloten ten aanzien van een Optreden.

7.3 In geval van overmacht aan de zijde van één der partijen zal de ene partij de andere partij onverwijld per aangetekend schrijven op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak, de aard en de te verwachten duur van de overmacht.

8. Tarief en betaling

8.1 Opdrachtgever is voor uitvoering van een Optreden de De Vereniging het tarief verschuldigd zoals opgenomen in de Overeenkomst. Tarieven zijn altijd in Euro’s en exclusief btw.

8.2 Een aanbetaling (50% van de overeengekomen kosten) door Opdrachtgever aan De Vereniging dient te geschieden uiterlijk 48 uur voor aanvang van het Optreden. De Vereniging zal zorgdragen voor (tijdige) facturatie.

8.3 Bij niet of niet-tijdige betaling door Opdrachtgever aan De Vereniging heeft De Vereniging het recht het optreden te annuleren, zonder dat De Vereniging tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

8.4  Opdrachtgever dient het resterende bedrag uiterlijk 14 dagen na ontvangst van het factuur te betalen.

 

9. Klachten en aansprakelijkheid

9.1 Onder klacht(en) wordt verstaan: alle klachten die betrekking hebben op de uitvoering van de Overeenkomst door De Vereniging.

9.2 Indien de Opdrachtgever een klacht heeft, dient hij deze schriftelijk binnen 7 dagen na het Optreden in te dienen bij De Vereniging, op straffe van verval. Het zal een gedetailleerde omschrijving moeten zijn van de klacht en in dat kader geconstateerde problemen.

9.3 Een klacht over een Optreden, waarbij Opdrachtgever de Overeenkomst niet, niet geheel, onvoldoende of niet tijdig is nagekomen, zal niet in aanmerking worden genomen.

9.4 De Vereniging zal zelf besluiten op welke wijze zij met een klacht omgaat, en of en zo ja welke consequenties daaraan worden verbonden.

9.5 Behoudens in geval van opzet of grove schuld van De Vereniging of haar bedrijfsleiding, is ieder lid van De Vereniging niet aansprakelijk voor vergoeding van enige schade en/of kosten jegens Opdrachtgever, op welke grond dan ook.

9.6 De Vereniging is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder onder meer wordt verstaan gederfde winst, geleden verliezen en gemaakte kosten, gemiste opdrachten.

9.7 Schade aan spullen en kostuums of kosten voor De Vereniging veroorzaakt door ruig of ongecontroleerd gedrag van de toeschouwers worden extra in rekening gebracht bij de Opdrachtgever.

 

 

10. Intellectuele eigendom

10.1 Indien De Vereniging fotomateriaal en/of andere informatie ter beschikking stelt aan Opdrachtgever, blijven de (intellectuele eigendoms-)rechten op dit materiaal / deze informatie berusten bij De Vereniging dan wel een derde.

10.2 Opdrachtgever zal de Overeenkomst en de daarin gemaakte afspraken, tarieven, etc., alsmede niet-publiekelijk beschikbare informatie over leden van De Vereniging, strikt geheim houden. Bij schending van deze geheimhoudingsplicht verbeurt Opdrachtgever jegens deze leden een onmiddellijk opeisbare boete ten bedrage van € 10.000,- per overtreding.

10.3 De Opdrachtgever staat De Vereniging toe, zelfgemaakte foto- en videomateriaal te gebruiken van het Optreden en van de locatie van het Optreden.

 

11. Toepasselijk recht / bevoegde rechter

11.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen De Vereniging en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

11.2 De bevoegde rechter te Nijmegen is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen die mochten ontstaan voortvloeiende uit of in verband met (de uitvoering van) een Overeenkomst alsmede in verband met deze algemene voorwaarden, kennis te nemen.

Nieuws